Контакт-центр (057) 76-62-104
 
Контакт-центр (057) 76-62-104

Наші акціонери

18.01.2016 / 08:00

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата вчинення дiї: 14.01.2016 р.

Повiдомляємо, що 14.01.2016 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, а саме, був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 05.01.2016 р., згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Ласфано Україна" (код ЄДРПОУ 35850662, Україна, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6), який становив 1285724 акцій, що складало 17,6588% від статутного капіталу Товариства (у відсотках до голосуючих – 17,8554 %), збільшився до 1288724 акцій, що складає 17,7000% (у відсотках до голосуючих акцій – 17,8971 %).

Дата зміни невідома.